Công ty CP Thiết bị Bưu điện                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              .........................                                           ..........................................

       
       

  

        Số:  309  /CV                                                   Hà Nội, ngày   21  tháng   11   năm 2013         

 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 
 -  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                  -  Quý Cổ đông công ty

 

 

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về

việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ công văn số: 1144/SGDHN-QLNY ngày 04/10/2013 của Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội v/v công bố thông tin.

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính quý 3/2013 (hợp nhất) của Công ty cổ phần Thiết bị

Bưu điện (POSTEF).

Sau đây, Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (MCK: POT) xin báo cáo giải trình kết

quả lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý 3/2013 (hợp nhất) so với cùng kỳ năm ngoái

như sau:

Công ty vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động sản

xuất kinh doanh, mặc dù giảm được chi phí nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt

động chung của công ty. Ngoài ra, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công

ty con trong quý 3/2013 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo đến hết năm nay, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường trong

lĩnh vực bưu chính viễn thông vẫn tiếp tục cạnh tranh quyết liệt. Lợi nhuận sau thuế

hợp nhất quý 3/2013 của công ty thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái một phần do

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con giảm so với cùng kỳ năm

ngoái. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động, đảm bảo đời sống, việc

làm của CBCNV.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện kính báo cáo quý Sở, quý Ủy ban, các nhà đầu tư,

cổ đông của công ty được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhân:                              

- Như “Kính gửi” (b/c);

- TGĐ (b/c);

- Website công ty;

- Lưu VT.

 

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Cao Thắng