Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

                 - Quý cổ đông công ty. 

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về

việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số: 134/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2013 của Hội đồng quản trị công ty

cổ phần Thiết bị Bưu điện v/v công tác cán bộ.

 Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (MCK: POT) xin báo cáo Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký

Chứng khoán Việt Nam và các quý Cổ đông của công ty về việc:

1) Ngày 30/12/2013, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành quyết định số:

134/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Hòa - Phó phòng phụ

trách phòng Tài chính kế toán công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng

Tài chính - Kế toán công ty kể từ ngày 01/01/2014.

Trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán

Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quý Cổ đông biết

Chân thành cảm ơn!

 

 

Nơi nhân:                             

- Như “Kính gửi” (b/c);

- Website công ty;

- Lưu VT.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

 

 

(Đã ký)

  

Trần Hải Vân